Dzień Nauczyciela i Mistrza Szkolącego w bialskim Cechu

DSC 6292
29 października w Domu Rzemiosła odbyła się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela i Mistrza Szkolącego.

Na uroczystość zaproszeni zostali dyrekcja i nauczyciele pracujący w Szkołach Rzemieślniczych, mistrzowie uczący praktycznej nauki zawodu zrzeszeni w bialskim Cechu, pracownicy Cechu i Szkół, nauczyciele emerytowani oraz emerytowani rzemieślnicy.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

BOŻE CIAŁO

received 1720256324823641Po przerwie spowodowanej obostrzeniami, znów mogliśmy się zgromadzić i świętować uroczyście procesję z okazji Bożego Ciała. Tradycyjnie Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców udekorował jeden z ołtarzy znajdujących się na Placu Wolności.

W świątecznej procesji brała udział delegacja bialskiego Cechu ze sztandarem cechowym. Serdecznie dziękujemy Zarządowi i wszystkim pracownikom Cechu i Szkół Rzemieślniczych, którzy czynnie zaangażowali się w przygotowania ołtarza oraz brali udział w procesji.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
 
Serdecznie Zapraszamy wszystkich zrzeszonych w Cechu rzemieślników na WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Zebranie odbędzie się 22 czerwca 2021 roku (wtorek) w Domu Rzemiosła przy ul. Moniuszki 20 o godzinie 17:30 w I terminie,
a o godzinie 18:00 w II terminie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie.
2. Wybór prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji:
a) mandatowo-skrutacyjnej,
b) uchwał i wniosków.
7. Sprawozdanie z działalności organów samorządowych za 2020 r.:
a) Zarządu łącznie ze sprawozdaniem finansowym.
b) Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o zatwierdzenie bilansu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
c) Sądu Cechowego.
8. Informacja z działalności Szkół Rzemieślniczych.
9. Przedłożenie planu finansowego na 2021 r.
10. Propozycje zmian w Statucie i regulaminach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Dyskusja odnośnie punktu 7, 8, 9, 10.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia zmian w Statucie Cechu, regulaminie Zarządu, regulaminie Komisji Rewizyjnej.
b) przyjęcia i zatwierdzenia bilansu za 2020 r.
c) przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkom Zarządu
d) zatwierdzenia planu finansowego na 2021 r.
13. Wolne wnioski i zakończenie obrad.
 
Po obradach zapraszamy serdecznie na poczęstunek.

174514433 4042671542485808 3982555459923986057 n

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.