WARUNKI PRZYJĘCIA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY RZEMIEŚLNICZEJ I stopnia

  • Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum.
  • Zgłoszenie następuje w formie podania.
  • Zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki.
  • Kandydaci są przyjmowani w/g kolejności składania podań do wyczerpaniu limitu miejsc.
  • Uczeń powinien dostarczyć:

- podanie (wzór do pobrania),

- 3 fotografie,

- świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej,

- wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Kształcenie w zawodach:

piekarz, kucharz, cukiernik, wędliniarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych,  stolarz, fryzjer, krawiec, ogrodnik, ślusarz, elektryk, elektromechanik, elektronik, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Status ucznia: młodociany pracownik na umowę o pracę z wynagrodzeniem.

I klasa (3 dni w szkole, 2 dni w zakładzie pracy),

II klasa (2 dni w szkole, 3 dni w zakładzie pracy),

III klasa (1 dzień w szkole, 4 dni w zakładzie pracy).