Zmiana wynagrodzenia młodocianych od 01.09.2023r.

W Dzienniku Ustaw z dn. 14.07.2023 r. pod poz. 1348 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania [rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.]
W efekcie nowelizacji rozporządzenie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 oraz z 2019 r. poz. 1636) - od 1 września 2023 r:

1) Podwyższone zostały o 3% najniższe stawki procentowe wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, w odniesieniu do każdego roku nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale które będą wynosić:
• w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 8%;
• w drugim roku nauki - nie mniej niż 9%;
• w trzecim roku nauki - nie mniej niż 10%,
• a w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia.


2) Zgodnie z par.19 przedmiotowego rozporządzenia RM podstawę do ustalenia stawki wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
3) Zmienione minimalne stawki wynagrodzeń dotyczą także młodocianych pracowników zatrudnionych przed 1 września 2023 r.. Oznacza to, że młodocianym rozpoczynającym 1 września br. II i III rok nauki zawodu lub realizujących przyuczenie do wykonywania określonej pracy - przysługuje wynagrodzenie w kwotach wyliczanych na podstawie podwyższonych wielkości procentowych.
Minimalne stawki wynagrodzeń młodocianych są regulowane przepisami prawa [w/w rozporządzenia RM], zawarte umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w których przyjęto wielkości procentowe wg dotychczasowych zasad nie wymagają aneksowania, a pracodawca jest zobowiązany do wypłacenie wynagrodzenia wyliczonego wg nowych stawek [analogicznie jak przy ostatnie 2019 r. jednoprocentowej podwyżce wielkości procentowych ].

Nie zmieniają się zasady refundacji pracodawcą wynagrodzeń i opłacanych przez pracodawców składek na ubezpieczenie społeczne, bowiem uwzględniają refundację wynagrodzeń wypłaconych w kwotach najniższych [ wynikających z przepisów].