I N F O R M A T O R

dla kandydatów do nauki zawodów rzemieślniczych

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Zbliża się czas wyboru szkoły ponadpodstawowej, czyli przyszłej drogi edukacyjnej i przyszłej kariery zawodowej. Nauka zawodu w rzemiośle jest ważnym elementem systemu szkolnictwa ponadpodstawowego. Walorami tego systemu są:

 • zindywidualizowany tok nauczania,
 • uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej, a nie pozorowanej pracy,
 • poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń,
 • tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym pracownikiem i pracodawcą,

Forma nauki zawodu w rzemiośle jest powiązana z publicznym systemem oświaty w naszym kraju. Absolwenci nauki zawodu w rzemiośle po uzyskaniu świadectwa ukończenia Szkoły Branżowej I Stopnia oraz świadectwa czeladniczego mogą kontynuować dalsze kształcenie na poziomie średnim i wyższym. Zdobyte umiejętności i wiadomości w danym zawodzie procentować będą w dalszym życiu młodego człowieka.

Absolwent nauki rzemiosła łatwiej może zaistnieć na krajowym i zagranicznych rynkach pracy. Zachęcamy absolwentów szkoły podstawowej do nauki zawodu w rzemiośle, bo naprawdę warto.

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców wraz Z Branżową Szkołą Rzemieślniczą w Białej Podlaskiej proponuje Wam naukę zawodu w wielu bardzo atrakcyjnych na rynku pracy zawodach rzemieślniczych:

 

W TRZYLETNIM OKRESIE NAUKI KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

 

 1. Blacharz samochodowy
 2. Cukiernik
 3. Elektromechanik
 4. Elektromechanik pojazdów samochodowych
 5. Elektronik
 6. Elektryk
 7. Fryzjer
 8. Krawiec
 9. Kucharz
 10. Mechanik pojazdów samochodowych
 11. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 12. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 13. Murarz- tynkarz
 14. Ogrodnik
 15. Piekarz
 16. Sprzedawca
 17. Stolarz
 18. Ślusarz

NAUKA W RZEMIOŚLE

 1. Nauka poszczególnych zawodów rzemieślniczych składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części:
  • praktycznej – zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i
  • teoretycznej – zorganizowanej w zasadniczej szkole zawodowej.
   
 2. Podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisana pomiędzy pracodawcą – rzemieślnikiem, a uczniem jako młodocianym pracownikiem.
 3. W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do Branżowej Szkoły Rzemieślniczej, młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny, tj. ucznia i pracownika młodocianego.
 4. Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika, umiejętności praktycznych i wiadomości teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Egzamin czeladniczy na zakończenie nauki zawodu przeprowadza komisja egzaminacyjna izby rzemieślniczej.
 5. Absolwenci rzemieślniczej nauki zawodu uzyskują świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły Rzemieślniczej oraz świadectwo czeladnicze w danym zawodzie.
 6. Uzyskany tytuł czeladnika w określonym zawodzie rzemieślniczym jest uznawany na krajowym rynku pracy oraz honorowany w sposób szczególny przez kraje Unii Europejskiej oraz inne państwa na zagranicznych rynkach pracy lub przy podejmowaniu działalności gospodarczej.
 7. Osoba zamierzająca podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełniać następujące warunki:
  • ukończoną szkołę podstawową,
  • dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki w danym zawodzie,
   
 8. Kandydat na ucznia – pracownika młodocianego przed zawarciem umowy o pracę ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim. Badania powinny być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, wydanym przez uprawnione do tego celu służby medyczne, stwierdzającym, że praca w danym zawodzie nie zagraża zdrowiu młodego człowieka, ani nie ma przeciwwskazań do wykonywania prac wchodzących w zakres nauczanego zawodu.
 9. Wszelkie formalności związane z zatrudnieniem młodocianego pracownika, należy załatwić we właściwym cechu rzemieślniczym, który sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem przygotowania zawodowego w rzemiośle oraz prowadzi powszechne rejestry zakładów szkolących i zawartych umów w celu nauki zawodu.
 10. Młodociani, którzy w okresie nauki zawodu ukończyli osiemnaście lat, do czasu zakończenia nauki traktowani są jako pracownicy młodociani.
 11. Zawarcie umowy o pracę w celu nauki zawodu podpisują: pracodawca – właściciel zakładu rzemieślniczego i uczeń – młodociany pracownik oraz dodatkowo jego prawny opiekun/rodzic; umowy są zawierane w siedzibie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej w okresie przyjmowania kandydatów do szkół ponadpodstawowych.
 12. Okres nauki zawodu ustalony jest w umowie i wynosi do 36 miesięcy. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym. Pracodawca ponosi koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie.
 13. W wyjątkowych przypadkach Izba Rzemieślnicza, na wniosek ucznia i pracodawcy, może okres nauki przedłużyć lub skrócić.
 14. Młodociany pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę, które jest zróżnicowane i w zależności od roku nauki wynosi:
  • w pierwszy roku nauki - nie więcej niż 4 % ,
  • w drugim roku nauki - nie więcej niż 5 %,
  • w trzecim roku nauki nie więcej niż 6 %,

  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, które ogłasza Prezes GUS. Są to stawki minimalne, co oznacza, że pracodawca może ustalić wyższe wynagrodzenie.

 15. Wszechstronnej pomocy w zakresie prawidłowego spisania umowy oraz w trakcie trwania nauki zawodu, w tym dostarczenia niezbędnej do szkolenia dokumentacji uczniowskiej, udzielają cechy terenowe.
 16. Walorami systemu kształcenia w rzemiośle są:
 • zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości, uzdolnienia i ograniczenia młodocianego,
 • uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej, a nie pozorowanej pracy w otoczeniu doświadczonych pracowników, z możliwością dokonywania bieżącej samooceny postępów w nabywaniu umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta na rynku pracy i przygotowuje go do radzenia sobie na rynku pracy,
 • poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład dla zwiększenia swojej efektywności na rynku,
 • tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym pracownikiem i pracodawcą, mających istotne znaczenie dla harmonijnej współpracy i realizacji programu nauczania.