WARUNKI PRZYJĘCIA DO GIMNAZJUM RZEMIEŚLNICZEGO

  • Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.
  • Zgłoszenie następuje w formie podania.
  • Zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki.
  • Kandydaci są przyjmowani w/g kolejności składania podań do wyczerpaniu limitu miejsc.
  • Uczeń powinien dostarczyć:

- podanie (wzór do pobrania),

- 3 fotografie,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.