NOWE WŁADZE 2018-2022

Walne Zgromadzenie Członków Cechu w dniu 10.06.2018 r. wybrało na kolejną 4 – letnią kadencję nowe Organy Statutowe Cechu.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

 1. Starszy Cechu – Mirosław Sawczuk,
 2. Podstarszy Cechu – Zenon Śledź,
 3. Podstarszy Cechu – Waldemar Romaniuk,
 4. Sekretarz Zarządu – Kazimierz Mikołajuk,
 5. Skarbnik Zarządu – Jadwiga Turuta,
 6. Członek Zarządu – Maciej Furmaniak,
 7. Członek Zarządu – Andrzej Dębowski.

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący – Mirosław Joński,
 2. Z – ca przewodniczącego – Władysław Zaciura,
 3. Sekretarz – Edward Czapski.

Sąd Cechowy:

 1. Przewodniczący – Krzysztof Ladko,
 2. Z – ca przewodniczącego – Bartłomiej Pawlak,
 3. Sekretarz – Jan Kukawski.

Zarząd 2014-2018

W dniu 8 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenie Członków Cechu wybrało nowy Zarząd.

Na 4 letnią kadencję zostali wybrani:

ZARZĄD

Mirosław Sawczuk - Starszy Cechu

Zenon Śledź - Podstarszy Cechu

Waldemar Romaniuk - Podstarszy Cechu

Kazimierz Mikołajuk - Sekretarz

Jadwiga Turuta - Skarbnik

Dorota Krzymowska - Członek Zarządu

Zbysław Chomiuk -  Członek Zarządu


KOMISJA REWIZYJNA

Anna Olszewska - Przewodnicząca

Władysław Zaciura - Zastępca Przewodniczącego

Mirosław Joński - Sekretarz

SĄD CECHOWY

Elżbieta Zieniewicz - Przewodnicząca

Tadeusz Lipiński - Zastępca Przewodniczącego

Tadeusz Kozakiewicz - Sekretarz

Dyrektor Cechu: Anna Rudowska-Śledź.

 

 
 

 

Kadencja zarządu trwa 4 lata. Zarząd cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów cechu. Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu a w szczególności:

• Współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej w sprawach dotyczących rozwoju rzemiosła.

• Gospodarowanie funduszem i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenia wskazanym w § 21 Statutu Cechu.

• Zwoływanie walnym zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia.

• Powoływanie i odwoływanie kierownika cechu.

• Rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe i nieterminowe wykonywania zamówień przez członków cechu.

• Badanie i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych pod względem odpowiednich warunków pracy osób zatrudnionych, bezpieczeństwa i higieny pracy, rzetelnego i fachowego prowadzenia zakładów oraz przestrzegania przepisów dotyczących rzemiosła.

• Kierowanie wniosków do sądu cechowego o ukaranie członków, którzy naruszają statutowe obowiązki członka cechu lub zasady etyki zawodowej oraz rzetelnego wykonywania zawodu i popieranie tych wniosków przed sądem.

• Powoływanie ekspertów do wydania opinii w określonych problemach dotyczących rzemiosła.

• Przyjmowanie oraz wykreślanie i wykluczanie członków cechu.

• Powoływanie w razie potrzeby spośród członków cechu komisji na okres kadencji zarządu.

• Ustalanie zakładowego systemu wynagradzania.

• Ustalanie opłat za świadczenia cechu.

• Wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła i kandydatów do organów samorządu rzemiosła.