Zarząd 2022-2026

W dniu 22.09.2022r. Walne Zgromadzenie Członków Cechu wybrało nowe Organy Statutowe Cechu, które ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Cechu:

Starszy Cechu – Mirosław Sawczuk,
Podstarszy Cechu – Zenon Śledź,
Podstarszy Cechu – Waldemar Romaniuk,
Sekretarz Zarządu – Kazimierz Mikołajuk,
Skarbnik Zarządu – Jadwiga Turuta,
Członek Zarządu – Donat Czapski,
Członek Zarządu – Maciej Furmaniak.


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Mirosław Joński,
Zastępca przewodniczącego – Władysław Zaciura,
Sekretarz – Pawlak Bartłomiej.


Sąd Cechowy: Edward Czapski

 

Dyrektor Cechu od 01.09.2022r.: Maciej Czech

 

Kadencja zarządu trwa 4 lata. Zarząd cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów cechu. Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu a w szczególności:

• Współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej w sprawach dotyczących rozwoju rzemiosła.

• Gospodarowanie funduszem i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenia wskazanym w § 21 Statutu Cechu.

• Zwoływanie walnym zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia.

• Powoływanie i odwoływanie kierownika cechu.

• Rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe i nieterminowe wykonywania zamówień przez członków cechu.

• Badanie i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych pod względem odpowiednich warunków pracy osób zatrudnionych, bezpieczeństwa i higieny pracy, rzetelnego i fachowego prowadzenia zakładów oraz przestrzegania przepisów dotyczących rzemiosła.

• Kierowanie wniosków do sądu cechowego o ukaranie członków, którzy naruszają statutowe obowiązki członka cechu lub zasady etyki zawodowej oraz rzetelnego wykonywania zawodu i popieranie tych wniosków przed sądem.

• Powoływanie ekspertów do wydania opinii w określonych problemach dotyczących rzemiosła.

• Przyjmowanie oraz wykreślanie i wykluczanie członków cechu.

• Powoływanie w razie potrzeby spośród członków cechu komisji na okres kadencji zarządu.

• Ustalanie zakładowego systemu wynagradzania.

• Ustalanie opłat za świadczenia cechu.

• Wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła i kandydatów do organów samorządu rzemiosła.