WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKÓŁ POLICEALNYCH

  • Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich (LO i Technikum - nie wymagana matura).
  • Zgłoszenie następuje w formie podania.
  • Zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki.
  • Kandydaci są przyjmowani w/g kolejności składania podań do wyczerpaniu limitu miejsc.
  • Uczeń powinien dostarczyć:

- podanie (wzór do pobrania),

- 3 fotografie,

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,

- kserokopia Dowodu Osobistego,

- kserokopia prawo jazdy kat. B (kierunek Technik transportu drogowego).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym:

Piątek 1500 - 1905, Sobota, Niedziela od godz. 800 - 1615

Kierunki kształcenia:

Technik turystyki wiejskiej

Technik administracji

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik transportu drogowego