WYMAGANE DOKUMENTY

Aby ubiegać się o przyjęciu do szkoły należy złożyć w wymaganych terminach następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie do szkoły na wymaganym druku
• 3 zdjęcia
• karta zdrowia
• oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
• oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
• Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych - Zgodnie z art. 20f ust.1 pkt 2 oraz art. 20zc ust.2 ustawy o systemie oświaty - brak zaświadczenia lekarskiego uniemożliwia przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe.
• osoby z udokumentowanymi problemami zdrowotnymi przedstawiają orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej,.