R E G U L A M I N
rekrutacji kandydatów
do

Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia

Technikum Rzemieślniczego

z oddziałami integracyjnymi

Rzemieślnicze Liceum Ogólnokształcące

z oddziałami integracyjnymi

w Białej Podlaskiej

na rok szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2017r. poz. 59 Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum Dz. U. 2017 r. poz. 586

Rozporządzenie MEN z dnia16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Dz. U. z 2017 r. poz. 610

Zarządzenie Lubelskiego Kuratora oświaty nr 5 z dn. 28 stycznia 2019 r.

Ogólne zasady rekrutacji:

 1. Na rok szkolny 2019/2020 nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych jest scentralizowany i prowadzony drogą elektroniczną.
 2. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.
 3. Wniosek o przyjęcie do szkoły złożony przez kandydata zawiera ściśle porządkowaną listę szkół i oddziałów od najbardziej do najmniej preferowanych określającą kolejność, w jakiej będą rozpatrywane punkty zgromadzone przez kandydata w procesie rekrutacyjnym.
 4. W przypadku zmiany preferencji wyboru szkół i oddziałów, wniosek złożony w szkole pierwszego wyboru winien być wycofany przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata w terminach ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 6. Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów wniosek zawierający:
 1. imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, numer PESEL lub serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych kandydata;
 3. adres zamieszkania kandydata i jego rodziców/opiekunów prawnych;
 4. adres e-mail poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców/opiekunów prawnych kandydata;
 5. wskazanie szkół i oddziałów w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Do wniosku dołącza się:

1. świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej;

2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty;

3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie oraz w przypadku mechaników pojazdów samochodowych i elektromechaników pojazdów samochodowych zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi;

4. umowę o praktyczną naukę zawodu;

5. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata bądź finalisty olimpiady, konkursu;

6. wyrok sądu orzekający rozwód lub separację;

7. dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą;

8. akt zgonu.

 1. Wymienione wyżej oświadczenia rodzice/ opiekunowie prawni składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Do systemu rekrutacji elektronicznej dane kandydatów oraz wybraną przez nich listę oddziałów wprowadzają dla swoich uczniów gimnazja lub szkoły podstawowe będące w systemie rekrutacji elektronicznej lub szkoły wskazane przez kandydatów jako szkoły pierwszego wyboru.
 3. Nabór do szkoły odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata, z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów, jest wystarczająca do przyjęcia.
 4. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole.
 5. Potwierdzenie woli wymaga złożenia w wybranej szkole oryginałów dokumentów - świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
 6. Niezłożenie wymienionego potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych.
 7. Kandydaci nieprzyjęci w procesie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych są przyjmowani do szkół na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły w rekrutacji uzupełniającej.
 8. Kandydaci zwolnieni z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przez dyrektora właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie punktów uzyskanych w wyniku przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum w następujący sposób:
 9. z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego

ocena celująca                    - 20 punktów

ocena bardzo dobra            - 18 punktów

ocena dobra                         - 13 punktów

ocena dostateczna                - 8 punktów

ocena dopuszczająca          - 2 punkty

 1. z historii i wiedzy o społeczeństwie oceny przelicza się tak jak w punkcie „a". Uzyskaną sumę punktów dzieli się przez 2.
 2. z biologii, chemii, fizyki, geografii - oceny przelicza się jak w punkcie „a".

Uzyskaną sumę punktów dzielimy przez 4.

 1. Kandydaci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej przez dyrektora właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie punktów uzyskanych w wyniku przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w następujący sposób:
  1. z języka polskiego i matematyki:

ocena celująca                             - po 35 punktów

ocena bardzo dobra                     - po 30 punktów

ocena dobra                                 - po 25 punktów

ocena dostateczna                       - po 15 punktów ocena dopuszczająca              - po 10 punktów

 1. z języka obcego nowożytnego:

ocena celująca                             - 30 punktów

ocena bardzo dobra                     - 25 punktów

ocena dobra                                    - 20 punktów

ocena dostateczna                          - 10 punktów

ocena dopuszczająca                      - 5 punktów

 1. w przypadku kandydatów zwolnionych z egzaminu posiadających orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego, przelicza się na punkty wyższą ocenę z języka obcego nowożytnego umieszczoną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 1. W terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie Komisja sporządza w ciągu 5 dni od wystąpienia rodzica/ opiekuna prawnego z wnioskiem wyjaśnienia przyczyn odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 3. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wyżej wymienionego uzasadnienia, rodzic/ opiekun prawny może odwołać się do dyrektora szkoły od decyzji komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor w ciągu 7 dni rozpatruje złożone przez rodziców/ opiekunów prawnych odwołanie.
 5. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, są przechowywane w szkole przez rok.
 6. W skład Komisji rekrutacyjnej do danego typu szkoły wchodzi co najmniej trzech nauczycieli.
 7. Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 8. Komisja rekrutacyjna pracuje podczas zebrań zwoływanych przez jej Przewodniczącego.
 9. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się:
  1. listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do Szkoły;
  2. informację o liczbie punktów przyznawanych kandydatom;
  3. listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;
  4. listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

na rok szkolny 2020/2021

BRANŻOWA SZKOŁA RZEMIEŚLNICZA I STOPNIA

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2017r. poz. 59 Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum Dz. U. 2017 r. poz. 586

Rozporządzenie MEN z dnia16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Dz. U. z 2017 r. poz. 610

Zarządzenie Lubelskiego Kuratora oświaty nr 5 z dn. 28 stycznia 2019 r.

Szkoły Rzemieślnicze są szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym szkołę jest Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej

Nauka praktyczna odbywa się w zakładach rzemieślniczych. Uczeń podpisuje umowę o pracę i ma status młodocianego pracownika. Za pracę otrzymuje wynagrodzenie.

System nauki w Branżowej Szkole Rzemieślniczej I Stopnia:

 • I klasa – 3 dni nauki w szkole i 2 dni pracy w zakładzie
 • II klasa – 2 dni nauki w szkole i 3 dni pracy w zakładzie
 • III klasa – 1 dzień nauki w szkole i 4 dni pracy w zakładzie

Cykl nuczania : 3-letni

 • Blacharz samochodowy
 • Cukiernik
 • Elektromechanik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektronik
 • Elektryk
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz- tynkarz
 • Piekarz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz

Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają u mistrzów szkolących w zakładach rzemieślniczych i usługowych z terenów Białej Podlaskiej.

Kwalifikacje zawodowe potwierdza i nadaje Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie lub Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.

 1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia decyduje suma punktów uzyskanych:

 1. za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu - maksymalnie 100 punktów; wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego będą mnożone przez 0,2 p.
 2. za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu - maksymalnie 100 p.; wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej będą przeliczane w następujący sposób:
  1. dla zadań z zakresu języka polskiego i matematyki będą mnożone przez 0,35p.,
  2. dla zadań z zakresu języka obcego nowożytnego będą mnożone przez 0,3p.

 1. za wybrane zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej:
  1. z przeliczenia na punkty ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z następujących przedmiotów:
 • język polski
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy)
 • matematyka
 • informatyka

Oceny będą przeliczone na punkty według zasady:

 • celujący               - 18 punktów
 • bardzo dobry -17 punktów
 • dobry -14 punktów
 • dostateczny - 8 punktów
 • dopuszczający - 2 punkty
 1. świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem –

7        punktów;

 1. maksymalnie 18 punktów za uzyskanie tytułu w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

 • finalisty w konkursie przedmiotowym - 10 punktów
 • laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
 • finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanymi przez kuratora oświaty:
 • 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
 • 2 lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
 • 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
 • finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
 • laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
 • finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty
 • zyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych organizowanych przez kuratorów oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

- międzynarodowym              - 4 punkty

- krajowym                             - 3 punkty

- wojewódzkim                      - 2 punkty

- powiatowym                                    - 1 punkt

 1. 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  1. Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata wynosi 200.
 3. II.Laureaci olimpiad lub konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim

i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od powyższych kryteriów.

 1. W przypadku jednakowej liczby punktów pierwszeństwo przyjęciu do szkoły mają:
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • kandydaci, którzy wychowują się w rodzinie wielodzietnej;
 • kandydaci niepełnosprawni;
 • kandydaci, których rodzice, jedno z rodziców, rodzeństwo są niepełnosprawni;
 • kandydaci, którzy są wychowywani przez jedno z rodziców;
 • kandydaci objęci pieczą zastępczą;
 • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z zachowania;
 • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty;
 • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów;
 • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z języka polskiego;
 • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z języka obcego nowożytnego;
 • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę z informatyki.