R E G U L A M I N
rekrutacji kandydatów
do Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

i Technikum Rzemieślniczego

w Białej Podlaskiej

na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),


§ 1
REKRUTACJA DO RZEMIEŚLNICZEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ I TECHNIKUM RZEMIEŚLNICZEGO

1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych : Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Rzemieślniczego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub
pełnoletniego kandydata.
3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego.
4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich Dz.U. nr 155, poz 1045, z późn.zm.).

§ 2

1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkół decyduje scentralizowany elektroniczny system naboru.
2. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych.
3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują ustalone przez dyrektora, następujące kryteria, uwzględniające:


a) oceny z języka polskiego i trzech wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od typu szkoły:

technikum:
ochrony środowiska: matematyka, język obcy (pierwszy), biologia
informatyk: matematyka, język obcy (pierwszy), informatyka
organizacji reklamy: matematyka, język obcy (pierwszy), geografia
turystyki wiejskiej: matematyka, biologia, geografia
handlowiec: matematyka, język obcy (pierwszy), geografia
urządzeń sanitarnych: matematyka, język obcy (pierwszy), fizyka
inżynierii środowiska: matematyka, język obcy (pierwszy), biologia

zasadnicza szkoła zawodowa: matematyka, język obcy (pierwszy, technika);

b) osiągnięcia ucznia:
• ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
• szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, tj.:
- uzyskane wysokie miejsca -nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego;
c) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 oraz za osiągnięcia, o których mowa w pkt. 2;
d) liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu

§ 3

1. W szkołach wprowadza się ustalony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty sposób przeliczenia na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego (podanego w procentach), a tak że sposób punktowania innych osiągnięć uczniów.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1). 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego -wyniki egzaminu gimnazjalnego

Wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
• z języka polskiego
• z matematyki
• z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
• z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia
• z języka obcego (poziom podstawowy)
będą mnożone przez 0,2 pkt.

2). 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z zasadą:
a) 20 punktów – ocena: celujący,
b) 18 punktów – ocena: bardzo dobry,
c) 15 punktów – ocena: dobry,
d) 8 punktów – ocena: dostateczny,
e) 2 punktów – ocena: dopuszczający.


3). 20 punktów za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:
a) 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b) Łącznie maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu, zgodnie z § 4 Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty:
- finalista w konkursie przedmiotowym – 4 punkty,
- laureat w konkursie lub olimpiadzie tematycznej – 4 punkty,
- finalista w konkursie lub olimpiadzie tematycznej – 2 punkty,
c) maksymalnie 4 punkty( 1 osiągnięcie – 2 pkt., 2 i więcej – 4 pkt.) za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć:
zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co
najmniej na szczeblu powiatowym,
d) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięć:
- działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu
- aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi lub działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych lub udział w projekcie (programie dydaktyczno - wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia.
W przypadku kandydata zwolnionego na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, oraz liczbę punktów za inne osiągnięcia kandydata, do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.
4) Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), są przyjmowani w pierwszej kolejności.

§ 4


1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła ponadgimnazjalna nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
a) wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie
kandydata przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną,
chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.