ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO JÓZEFA – PATRONA RZEMIEŚLIKÓW

13 marca delegacja bialskiego Cechu z Zarządem Cechu, Dyrekcją Cechu i Szkół Rzemieślniczych na czele, uczestniczyła w obchodach święta Świętego Józefa patrona rzemieślników.

ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH 

Rozdział I 
Przepisy ogólne

Art. 190. [Definicja młodocianego] § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza może przystąpić osoba, która spełnia warunki dotyczące długości stażu pracy, rodzaju i zakresu  posiadanych kwalifikacji zawodowych lub typu ukończonej szkoły zawodowej, przy czym kandydat na mistrza musi ukończyć co najmniej szkołę ponadgimnazjalną. Izba Rzemieślnicza może dopuścić do egzaminu mistrzowskiego osobę, która:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 września 2012r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1117).

 

STATUT CECHU do pobrania